chpc Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : 0-3898-1214ข้อมูลทั่วไป
• ประวัติวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหาร
• แผนปฏิบัติการ
• บุคลากรสถานศึกษา
• หลักสูตรการอาชีวศึกษา
• ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
• ประกันคุณภาพ SAR
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานภายใน
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• --งานประกันคุณภาพ
• --งานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
• --งานวางแผนและงบประมาณ

หลักสูตรการเรียน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ

แผนกวิชาที่เปิดสอน
• แผนกวิชายานยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

เว็บไซด์ครูในระบบ KM
• ครูสมหมาย ยินดีภพ
• ครูผุสดี สุดขาว
• ครูพัชริดา ตันฮก
• ครูธวัช เกิดศรีสุข
• ครูเอกภพ บุญอุ้ม
• ครูนรเศรษฐ์ ศิริไปล์
• ครูวัชรี ศิริมัญจา
• ครูนาวิน ศรีวิเศษ
• ครูจรวย วิหกเหิน
• ครูนิศากร จิตต์รุ่งเรือง
• ครูวรวุฒิ สืบสมาน
• ครูพยุพล จินดาพันธ์
• ครูพิพัฒน์ บุญฉิม
• ครูชมัยพร ธีระวัฒน์
• ครูนิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์
• ครูสันทัต ก๊กเฮง
• ครูปรีญา เรืองรัชนีกร
• ครูสิทธิชัย สวัสดี
• ครูสราวุธ ผ่องสอาด
• ครูพิสิษฐ์ ใจอารีย์
• ครูปาฏิหาริย์ เทวารุทธ
• ครูอภิสิทธิ์ ก๊กลิ้ม
• ครูศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์
• นายกีรติ มาซอรี

Activity


         รับสมัครเรียน2.jpge-e2.jpg
ข้าวมันไก่่2.jpg
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน โดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพได้จริง และเข้าสู่อาชีพได้รวดเร็ว  

  boga2.jpg   News
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 1/2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-06-08 22:01:24 69 0 Approve
ตารางนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-06-08 22:00:28 56 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาแผนกอาหาร ขนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bbiddig )
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-05-08 18:23:26 60 0 Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
Create : 2018-05-08 18:19:05 57 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2/2560
Create : 2017-11-14 07:27:41 278 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


ประมวลภาพกิจกรรม
Search
โครงการจิตอาส่า วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-11-22 17:20:25 104
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-03-13 10:00:12 282
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-03-13 09:56:36 246
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-03-01 15:55:01 239
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-03-01 15:54:00 253
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแขวงกลั่น
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-02-27 09:03:40 260
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-02-27 09:01:32 274
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2560 ณโรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2017-02-21 10:31:24 249

more


                  
ระบบริหารงานภายใน

เว็บลิ้งค์

Statistic
Counter
288934  
CHPC-KM © 2012


Generated 0.612658 sec.