chpc


ประกันคุณภาพ SAR
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
        ประจำปีการศึกษา  2557 
 
   


รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(Self–Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2555


    คำนำ

    สารบัญ

 1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 2. การดำเนินงานของสถานศึกษา

 3. การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 4. สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
CHPC-KM © 2012


Generated 0.019985 sec.