chpc


ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปีการศึกษา 2558  

1.ข้อมูลพื้นฐานฯ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             downloadข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปีการศึกษา 2557
  

1.ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             download
2.ข้อมููลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา download
3.ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา download
4.ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน download
5.ข้อมูลงบประมาณและการเงิน download
6.ข้อมูลครุภัณฑ์ download
7.ข้อมูลสถานประกอบการ download
8.ข้อมูลอาคารสถานที่ download
9.ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา download
คำนำ download
ปก downloadข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปีการศึกษา 2556  

1.ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             download
2.ข้อมููลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา download
3.ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา download
4.ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน download
5.ข้อมูลงบประมาณและการเงิน download
6.ข้อมูลครุภัณฑ์ download
7.ข้อมูลสถานประกอบการ download
8.ข้อมูลอาคารสถานที่ download
9.ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา download


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปีการศึกษา 2555

1.ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             download
2.ข้อมููลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา download
3.ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา download
4.ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน download
5.ข้อมูลงบประมาณและการเงิน download
6.ข้อมูลครุภัณฑ์ download
7.ข้อมูลสถานประกอบการ download
8.ข้อมูลอาคารสถานที่ download
9.ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา download

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการปีการศึกษา 2554

1.ข้อมูลโครงสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             download
2.ข้อมููลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา download
3.ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา download
4.ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน download
5.ข้อมูลงบประมาณและการเงิน download
6.ข้อมูลครุภัณฑ์ download
7.ข้อมูลสถานประกอบการ download
8.ข้อมูลอาคารสถานที่ download
9.ข้อมูลจังหวัดฉะเชิงเทรา download


CHPC-KM © 2012


Generated 0.492044 sec.