chpc


--งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 
           ดาวน์โหลดไฟล์ 


เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  าตรฐานที่ 1  
  มาตรฐานที่ 2
  มาตรฐานที่ 3    
  มาตรฐานที่ 4
  มาตรฐานที่ 5
  มาตรฐานที่ 6
  มาตรฐานที่ 7
  มาตรฐานที่ 8


     
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่องานประกันคุณภาพฯ 
 ดาวน์โหลดไฟล์ 


CHPC-KM © 2012


Generated 0.020203 sec.