chpc


แผนกวิชายานยนต์

 แผนกวิชาช่างยนต์


นายพยุพล  จินดาพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

  
ว่าที่ร้อยตรีเอภพ  บุญอุ้ม
ครูผู้สอน
      
นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์
ครูผู้สอน
      
นายสราวุธ  ผ่องสอาด
ครูผู้สอน
 
 

CHPC-KM © 2012


Generated 0.020403 sec.