chpc


แผนกวิชายานยนต์

 แผนกวิชาช่างยนต์

อ ปรารถ.jpg
ปรารภ โกศล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

  
ว่าที่ร้อยตรีเอภพ  บุญอุ้ม
ครูผู้สอน
    นาวิน.jpg  
นายนาวิน  ศรีวิเศษ
ครูผู้สอน
      
นายพยุพล  จินดาพันธ์
ครูผู้สอน
      
นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์
ครูผู้สอน
      
นายสราวุธ  ผ่องสอาด
ครูผู้สอน

CHPC-KM © 2012


Generated 0.020541 sec.