chpc


บุคลากรสถานศึกษา

 ผู้บริหารวิทยาลัย

 นางยุพา  พุกสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

25092_17071316160310.jpg 25092_17071316160311.jpg
นายชำนาญ   เเสงทอง
รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายรุ่งเรือง  สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแแผนและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

ข้าราชการ

     
นางสมหมาย  ยินดีภพ      นางผุสดี  จิตหวัง          นางสาวพัชริดา  ตันฮก
  


นายธวัช  เกิดศรีสุข    นายไพบูรณ์  โพธิไสย          นายอนุสรณ์   แสงดาว
  ว่าที่ร้อยตรีเอภพ  บุญอุ้ม   นายนรเศรษฐ   ศิริไปล์


พนักงานราชการ


 นางจรวย  วิหกเหิน    นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง

  นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
     
     
 นายพยุพล  จินดาพันธ์     นายพิพัฒน์  บุญฉิม    นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน์ 
นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 
       
 
 นายสันทัต  ก๊กเฮง    นางปรีญา  เรืองรัชนีกร     นายสิทธิชัย  สวัสดี      นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ   


ครูพิเศษสอน

    

 
  
 นายสราวุธ  ผ่องสอาด   นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์   นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ้ม  
        
 นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์  นางสาวมาลี  คงเจริญ    นางรุ่งฤดี  บุญฤทธิ์     นายกีรติ  มาซอรี  


เจ้าหน้าที่

                                     
  นางสาววนิดา  เจริญสมสกุล   นางสาวยุวดี รัตนโยธิน     นางสาววนิดา  พิพบ  นางสาวอ้อยทิพย์  อินทโพธิ์  
                           
นางสาวจันรพร  ใยสุ่น นางสาวพนัชกร  คำสิงห์  นางสาวอรวรรณ  จำนงค์รัศมี  นางสาวอรวรา  รัตนะ   
                                   
นายสาโรช  นาคประเสริฐ นางสาวสุกัญญา  พลายวัน นางสาววนารี  ยิ้มเนียม นางณิชา  เข็มจรูณย์ 
       
  นางสาวพัชรินทร์  สืบสงวนวงศ์  นางสาวกรนญา  เอี่ยมยิ้ม นางสาวเกษมสุดา  เอี่ยมทองคำ

 

นักการภารโรง 


นายกิตติศักดิ์  เพชรน้อย

นางจันทร์เพ็ญ  ระลึก

นายอนันต์  คณะทอ
 
นายสวาส  สีสัน

นายอ่อน  บึงโบก

นางกาญดา  นพแก้ว

นายสุริยา  สุริฉาย 


 

พนักงานขับรถ    
     นายทิวา    ไชยเลิศ    

 

CHPC-KM © 2012


Generated 0.554293 sec.