chpc


บุคลากรสถานศึกษา

ผู้บริหารวิทยาลัย


นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

 

25092_17071316160310.jpg 25092_17071316160311.jpg
นายชำนาญ   เเสงทอง
รองผู้อำนายการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายรุ่งเรือง  สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

ข้าราชการ

   ครูวัชรี.jpg  
นางสมหมาย  ยินดีภพ  นางผุสดี  จิตหวัง    นางสาวพัชริดา  ตันฮก  นางสาววัชรี ศิริมัญจา   นายธวัช  เกิดศรีสุข

นาวิน.jpg
อ ปรารถ.jpg
เจษฎา.jpg  


นายนาวิน ศรีวิเศษ ปรารภ นายโกศล   นายเจษฎา พุกสวัสดิ์       นายอนุสรณ์ แสงดาว
  ว่าที่ร้อยตรีเอภพบุญอุ้ม   นายนรเศรษฐ   ศิริไปล์


พนักงานราชการ

 นางจรวย  วิหกเหิน  นางนิศากร  จิตต์รุ่งเรือง นายวรวุฒิ  สืบสมาน 
     
 นายพยุพล  จินดาพันธ์     นายพิพัฒน์  บุญฉิม    นางสาวชมัยพร  ธีระวัฒน์ 
นายนิรุตติ์  พัฒนศิโรจน์ 
       
 นายสันทัต  ก๊กเฮง นางปรีญา  เรืองรัชนีกร  นายสิทธิชัย  สวัสดี    นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ   


ครูพิเศษสอน

    

 
  
 นายสราวุธ  ผ่องสอาด   นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์   นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ้ม  
        
 นางศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์ 
นางบุญเก็บ กับจิตร์       นายกีรติ  มาซอรี  


เจ้าหน้าที่

            
  นางสาววนิดา  เจริญสมสกุล   นางสาวยุวดี รัตนโยธิน    นางสาวอรวรา  รัตนะ  นางสาวพนัชกร  คำสิงห์  นางสาวอ้อยทิพย์  อินทโพธิ์  
        แจง.jpg
นางเกษรา สุวรรณภา นางสาวสุกัญญา  พลายวัน  นางณิชา  เข็มจรูณย์   นางสาวฐิตาภา บุญญสิทธิ์

                                                             

นักการภารโรง 


นายกิตติศักดิ์  เพชรน้อย

นางจันทร์เพ็ญ  ระลึก

นายอนันต์  คณะทอ

นายอ่อน  บึงโบก

นางกาญดา  นพแก้ว

นายสุริยา  สุริฉาย 

 

พนักงานขับรถ    
     นายคูณ พุฒทอง    

 

CHPC-KM © 2012


Generated 0.516943 sec.