chpc


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

25092_17071316160310.jpg

นายชำนาญ  แสงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

บุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร

           
นางผุสดี  จิตหวัง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
          
ว่าที่ ร.ต เอกภพ  บุญอุ้ม
 หัวหน้างานการเงิน
          
นายอนุสรณ์   แสงดาว
หัวหน้างานพัสดุ
 
 
      เจษฎา.jpg
นายเจษฎา พุกสวัสดิ์
หัวหน้างานทะเบียน
       
นายพยุพล  จินดาพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
     
นางสาวชไมพร  ธีระวัฒน์
หัวหน้างานบุคลากร
     
          
นายวรวุฒิ  สืบสมาน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
            
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร
หัวหน้างานการบัญชี
      

CHPC-KM © 2012


Generated 0.020251 sec.