chpc


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

25092_17071316160310.jpg

นายชำนาญ  แสงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

บุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร

           
นายไพบูลย์  โพธิไสย
หัวหน้างานทะเบียน
          
ว่าที่ ร.ต เอกภพ  บุญอุ้ม
 หัวหน้างานการเงิน
          
นายอนุสรณ์   แสงดาว
หัวหน้างานพัสดุ
 
 
      
นางผุสดี  จิตหวัง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
       
นายพยุพล  จินดาพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
     
นางสาวชไมพร  ธีระวัฒน์
หัวหน้างานบุคลากร
     
          
นายวรวุฒิ  สืบสมาน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
            
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร
หัวหน้างานการบัญชี
      

CHPC-KM © 2012


Generated 0.020251 sec.