chpc


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวจารุวรรณ  กลีบเมฆ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


บุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางผุสดี  จิตหวัง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.เอกภพ บุญอุ้ม
 หัวหน้างานการเงิน

นายอนุสรณ์   แสงดาว
หัวหน้างานพัสดุ
 

นายเจษฎา พุกสวัสดิ์
หัวหน้างานทะเบียน

นายวรวุฒิ  สืบสมาน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพยุพล จินดาพันธ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวชไมพร  ธีระวัฒน์
หัวหน้างานบุคลากร 
นางปรีญา  เรืองรัชนีกร
หัวหน้างานการบัญชี

CHPC-KM © 2012


Generated 0.022482 sec.