chpc


ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

25092_17071316160311.jpg
 
นายรุ่งเรือง   สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

บุคลากรในฝ่ายวิชาการ

 
    
    2.jpg         
   นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์
     หัวหน้างานวัดผลฯ
      นางจรวย  วิหกเหิน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
     นายวรวุฒิ  สืบสมาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
           
           นายศราวุธ ผ่องสอาด
หัวหน้างานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
CHPC-KM © 2012


Generated 0.020230 sec.