chpc


ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

25092_17071316160311.jpg
 
นายรุ่งเรือง   สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

บุคลากรในฝ่ายวิชาการ

           
      นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์
          หัวหน้างานวัดผลฯ 
        2.jpg   
       นางจรวย  วิหกเหิน
   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
          
    นายวรวุฒิ  สืบสมาน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

   
         
     
     
       นายศราวุธ  ผ่องสอาด
หัวหน้างานวิทยบริการห้องสมุด
หัวหนางานอาชีวะศึกษระบบทวิภาคี
   
CHPC-KM © 2012


Generated 0.020147 sec.